Quản Lý Chi Phí

Tạo Khoản Chi

Diễn tả: Tạo phiếu chi cho các khoản chi có trong khách sạn.

Thao tác: Trên sơ đồ phòng bấm chuột trái chọn “ Quản Lý Chi Phí “.

  • Hệ thống sẽ đưa ra bảng thông tin để tìm kiếm danh sách các khoản chi.
  • Ta bấm chuột trái chọn “ Tạo mới” để tiến hành tạo phiếu chi cho khoản chi.

tao phieu chi

  • Hệ thống sẽ đưa ra bảng thông tin cho phép cho ta tạo phiếu chi.

cap nhat phieu chi

  • Ta chọn tên khoản chi bằng cách bấm chuột trái chọn vào mũi tên ở mục “ Khoản chi”

khoan chi

  • Nhập số tiền cần chi và nội dung của khoản chi rồi sau đó bấm phím “ Cập nhật ” để hoàn tất việc tạo phiếu chi.
  • Nếu trong trường hợp tên khoản chi chưa có ta bấm vào nút để tạo tên danh mục khoản chi mới.

+    Hệ thống sẽ đưa ra bảng thông tin để cho ta tạo mới danh mục khoản chi.

danh muc khoan chi

+     Ta nhập mã và tên của danh mục khoản chi cần tạo mới rồi bấm phím “ Cập nhật” để hoàn tất việc tạo tên danh mục khoản chi mới.

+     Trong trường hợp muốn xóa tên danh mục khoản chi cần tạo thì ta bấm “ Xóa” để xóa.

Chú ý: Nếu tên danh mục khoản chi đã được tạo thành phiếu thì không thể xóa được mà bắt buộc phải xóa hết những phiếu chi liên quan đến khoản chi đó thì mới xóa được tên danh mục khoản chi.

 

Tìm Kiếm Khoản Chi

Diễn tả: Tìm kiếm các khoản chi đã được tạo trong khách sạn.

Thao tác: Trên sơ đồ phòng bấm chuột trái chọn “ Quản Lý Chi Phí “.

tim kiem khoan chi

  • Hệ thống sẽ đưa ra bảng danh sách cho ta tìm kiếm các khoản chi

danh sach cac khoan chi

  • Ta nhập các thông tin cần tìm kiếm về các khoản chi đã tạo như: ngày tạo, tên khoản chi, người tạo… rồi bấm nút “ Tìm kiếm”.
  • Hệ thống sẽ đưa ra danh sách các khoản chi cần tìm.


0904 572 090