Tạo Account – Phân Quyền Sử Dụng

Diễn tả: Tạo account đăng nhập mới và phân quyền sử dụng cho account

Thao tác: Trên sơ đồ phòng ta bấm chuột trái chọn “ Thiết đặt hệ thống”.

  • Ta bấm chuột trái chọn nút “ Tạo mới”.

tao account

  • Hệ thống sẽ đưa ra bảng thông tin cho phép ta tạo account và phân quyền sử dụng cho account đó.

phan quyen

  • Ta khai báo đầy đủ các thông tin cho account cần tạo mới vào mục “ Thông tin đăng ký”.
  • Ta tích chọn quyền được sử dụng cho account bằng cách tích chọn vào các quyền có sẵn ở trong mục “ Nhóm quyền “.
  • Cuối cùng ta tích chọn vào khu vực khách sạn cho phép account được sử dụng bằng cách tích chọn vào tên khách sạn trong mục “ Truy cập vào khách sạn”.
  • Bấm nút “ Cập nhật” để hoàn tất việc tạo account mới.
  • Hệ thống sẽ hiển thị ra thông báo yêu cầu đăng nhập vào email để kích hoạt tài khoản sử dụng.
  • Ta đăng nhập vào email đã đăng ký và kích hoạt để sử dụng tài khoản đăng ký mới.

thiet dat he thong0904 572 090