Câu hỏi thường gặp phần mềm

Lịch Sử Sử Dụng Phần Mềm

 

Diễn tả: Xem lịch sử thao tác của account sử dụng trên phần mềm.

Thao tác:

- Trên sơ đồ phòng ta bấm chuột trái chọn “Cấu hình hệ thống”.

- Ta bấm chuột trái chọn nút “Lịch sử sử dụng”.

Lịch sử sử dụng

- Hệ thống sẽ đưa ra bảng thông tin cho phép ta tìm kiếm và xem lịch sử sử dụng phần mềm chi tiết.

- Ta nhập các thông tin về lịch sử muốn xem như: từ ngày - đến ngày, người dùng… rồi bấm nút “Tìm kiếm” để đưa ra lịch sử sử dụng chi tiết trên phần mềm.

Lịch sử sử dụng phần mềm

hotline