Câu hỏi thường gặp phần mềm

Thu Ngân

 

Diễn tả: Tìm kiếm hóa đơn đã thanh toán với khách, tìm kiếm doanh thu theo khoảng thời gian lựa chọn

Thao tác:  Trên thanh menu chức năng chọn mục “Thu ngân “.

Hệ thống sẽ đưa ra bảng thông tin để cho ta tìm kiếm danh sách hóa đơn đã thanh toán.

Ta nhập các thông tin cần tìm kiếm như: từ ngày đến ngày, từ giờ đến giờ, số phòng.

Sau đó bấm nút tìm kiếm “”, phần mềm sẽ đưa ra danh sách các hóa đã được thanh toán và tổng doanh thu cũng sẽ được hiển thị theo khoảng thời gian lựa chọn.

Màn hình thu ngân

hotline